نوي مفاهیم

بيالنس طرح او ترتيب

لویه کټګوري

ټولو ډیر مسلکي

پروژې سمبالښت

سوچ او نوښت

زموږ په اړه

ملیشه نمايش منزلي د پرچون نمايش صنعت صلیب د ملي او نړیوالو بازارونو کې د پروژې د مدیریت پراخ لړ خدمتونه وړاندې کړي.
موږ به د ټکنالوژۍ د پاملرنې، د موادو، د لګښتونو، د کیفیت، وخت، لوژستیک، په ساحه کې او حفظ او مراقبت وکړي.

وروستي قضيې

پرچون & تجارتي

  • https://www.facebook.com/FC.KingPack
  • linkedin
  • ټویټر
  • یوتیوب